Home Other COLLOQUIAL CZECH: Ťuťu ňuňu

COLLOQUIAL CZECH: Ťuťu ňuňu

(Originally posted on www.czintegrace.cz on 16.1.2013)

Včera večer přišla s ruskými kamarády řeč na frázi “ťuťu ňuňu” a nasadilo mi to brouka do hlavy. Oni použili ruské “мимими” a já jsem přemýšlela, co bychom mohli říct v češtině, při pohledu na jejich roztomilého zrzavého kocourka (který má zatím “jen” asi čtyři a půl kila, to znamená, že je na půl cesty k cílovým devíti kilům… takže je otázkou, jak dlouho ještě bude možné ho nazývat roztomilým 😉 ).

Yesterday evening, an expression “ťuťu ňuňu” came up when talking with my Russian friends, and it got me thinking (put a bee in my bonnet? 😀 ). They used the Russian “мимими” and I wondered what we could say in Czech, when looking at their cute ginger (tom)cat (who’s “just” 9 pounds now, which means he’s half-way through to his target 18 pounds… so it’s a question for how much longer one will actually call him sweet 😉 ).

Takže jsem si začala lámat hlavu a uvažovala o následujících synonymech “ťuťu ňuňu“: roztomilý, miloučký, k sežrání, rozkošný, sladký. K tomu mi na Facebooku přidali: k nakousnutí, k poňufání.

So I started to rack my brains and considered the following synonyms of “ťuťu ňuňu” (not literal translation of the above given words, just explanations in English): adorable, cute, sweet, lovely (so much you’d eat them up). To those, some expressions were added on Facebook.

Ale takový průzkum nestačí – vzala jsem si na pomoc Google a jeho výsledky můžete vidět na začátku tohoto příspěvku…

But such a survey isn’t enough – I used Google to help me out and you can see the results at the top of this post…

Je to zkrátka něco malinkého – štěňátko, koťátko, miminko, minibotičky… (Ale některé obrázky jsou trochu mimo, jak už se stává – např. to příšerné děcko s hlavou Mr Beana ignorujte! To je spíš děsivé…)

To sum up, it’s something tiny – a puppy, a kitten, a baby, minishoes… (But some pictures are kind of off the mark, as it happens – e.g. ignore the dreadful baby with Mr Bean’s face! It’s rather creepy…)

Ale tady můj průzkum nekončil – vzala jsem si na pomoc slovníky… A zcela pohořela. 🙁 Až ve Slovníku nespisovné češtiny jsem tento výraz konečně našla! 

However, this was not the end of my research – I looked up dictionaries for help… And failed completely. 🙁 At last, I only found this expression in the Dictionary of Non-standard Czech!

ťuťu ňuňu = citoslovce lísání – např. Proč vona je teď samý ťuťu ňuňu, dyť ti ještě nedávno nemohla přijít na jméno?
= an interjection of fawning – e.g. How come she’s all “ťuťu ňuňu” now, when it hasn’t been so long since she was calling you names?

A když už jsem tam byla, vyhledala jsem si i slova příbuzná – slova obsahující “ťuť-” a “ňuň-” obecně vyjadřují měkkost, ale i hloupost (není to moc silná nadávka, spíše shovívavá):

And being at it, I looked up also related words – words containing “ťuť-” and “ňuň-” generally express softness, but also silliness (it’s not a very strong insult, it’s rather benevolent):

ťuťat = přehnaně přátelsky na někoho mluvit, lísat se k někomu – např. Nejdřív děláš, že mě neznáš a teď budeš ťuťat!; Jak dlouho na něj ještě chceš takhle ťuťat a ňuňat, vyraž to z něj a nazdar!
= to speak to somebody in an overly friendly way, to fawn upon / over somebody – e.g. First, you act as if you didn’t know me, and now you’ll sweet talk me!; For how long do you want to keep fawning over him, beat it out of him and finished!

ťůťa = přihlouplý člověk (dialekt z Chodska)
= a half-witted person (a dialect from Chodsko)

ťuťmuť = budižkničemu (dialekt na Moravě – z maďarského tutyi mutyi = hlupák)
= a good-for-nothing (a dialect in Moravia – from the Hungarian tutyi mutyi = a stupid person)

ťunťa = naivní a důvěřivý člověk, eventuálně kdo je neprůbojný a submisivní
= a naive, gullible person, potentially somebody unassertive and submissive

ňuňat = přehnaně přátelsky na někoho mluvit, lísat se k někomu, mazlit se s někým – např. Pavel se s Matýskem ňuňá víc než já.; mazlit se s něčím – např. Jestli se s tím budeš ještě dlouho ňuňat, tak to mezitím vydá někdo jinej, a ty si pak nejspíš hodíš mašli.
= to speak to somebody in an overly friendly way, to fawn upon / over somebody, to caress somebody – e.g. Pavel caresses Matýsek more than me.; to fiddle about with something – e.g. If you keep fiddling about with that much longer, somebody will publish it in the meantime, and you’ll probably kill yourself then.

ňouma = popleta, člověk se špatným úsudkem (jako vrták, moula) – např. Myslím, že tě považuje trochu za ňoumu.
= a blunderhead, a person with bad judgement (like vrták, moula) – e.g. I think he sees you as a blunderhead to some extent.

A nedá mi to, abych vám nepřidala ještě dvě slovíčka – protože jsou podobná. 🙂

And I can’t resist to add two more words – because they’re similar. 🙂

ťululum = ťulpas, ťulda, ťulík = hlupák
= a silly / stupid / dull person

eňo ňuňo = něco moc dobrého, vynikajícího
= something very good, excellent

Doufám, že to pro vás bylo stejně zajímavé jako pro mě! 🙂 A jestli byste něco opravili v anglickém překladu, prosím, dejte mi vědět – překládat idiomy a hovorový jazyk je těžké!!! :-/ No nic, na závěr video s Rowanem Atkinsonem – na téma “ťululum” a zbraně (poslední dobou velmi aktuální).

I hope it’s been as interesting for you as it was for me! 🙂 And if you’d make some corrections in the English translation, please let me know – it’s very difficult to translate idioms and colloquial language!!! :-/ Anyway, to wrap it up, a video with Rowan Atkinson – on the topic of “ťululum” and guns (very topical these days).


Další zdroje / Sources


Ještě bonus – dva ťuťu ňuňu obrázky 🙂

Selátko - a piglet
Selátko – a piglet
Zvířátko - a small animal
Zvířátko – a small animal

Klikněte a zjistíte, co to je za zvířátko (+ si přečtete příklad ťuťání a ňuňání)
Click to find out what animal it is (+ read an example of a ťuťu ňuňu talk)