Home Mobile Apps

Mobile Apps

All Apps on Google Play

iLearnCzech App

iLearnCzech App on Google Play and App Store

Everything I create on iLearnCzech can be now easily found via a mobile app!

You can quickly see the newest videos, interactive activities, film tips, e-books, or other materials.

Všechno, co na iLearnCzech vytvářím, teď můžete snadno najít přes mobilní aplikaci!

Rychle najdete nejnovější videa, interaktivní aktivity, filmové tipy, e-knihy nebo další materiály.

Get it on Google Play
Download on the App Store

Learn Czech with Videos

In this app on Google Play, you can find an overview of various video channels that can help you learn Czech.

First, there are some e-learning courses that come with interactive exercises as well. What follows are lists of YouTube channels divided by the main language the authors use to teach you, so it’s either Czech, Russian, English, or other languages.

If you know of a good channel that I’ve missed, please let me know.

V této aplikaci na Google play najdete přehled různých videokanálů, které vám pomůžou učit se česky.

Nejprve tam najdete pár e-learningových kurzů, ve kterých jsou i interaktivní cvičení. Následujou seznamy YouTube kanálů, které jsou rozděleny podle hlavního jazyka, který autoři pro učení používají. Je to čeština, ruština, angličtina, nebo ostatní jazyky.

Jestli víte o dobrém kanálu, na který jsem zapomněla, prosím, dejte mi vědět.


Learn Czech with Podcasts

In this app on Google Play, you can find an overview of various podcasts that can help you learn Czech.

An app for people who are interested in Czech. In the first place, it’s for foreigners who are learning Czech, but also for their teachers – and I believe it can be interesting also for other Czechs.

What you’ll find here are podcasts that are for foreigners – learners of Czech, but also podcasts from the Czech (national) radio that are intended for native speakers. They can be interesting for foreigners, too, to see what problems Czech themselves have with the Czech language.

If you know of a good channel that I’ve missed, please let me know.

V této aplikaci na Google play najdete přehled různých podcastů, které vám pomůžou učit se česky.

Aplikace pro lidi, kteří mají zájem o češtinu. V první řadě pro cizince, kteří se učí česky, ale také pro jejich učitele – a věřím, že i pro jiné Čechy to může být zajímavé.

Najdete zde podcasty, které jsou pro cizince – studenty češtiny, ale také podcasty Českého rozhlasu, které jsou určeny pro rodilé mluvčí. I ty můžou být pro cizince zajímavé, aby viděli, jaké problémy mají s češtinou sami Češi.

Jestli víte o dobrém podcastu, na který jsem zapomněla, prosím, dejte mi vědět.


Learn Czech with Podcasts

Download this app on Google play or on App Store. You can also buy a PDF version.

In this application, you will find clearly presented declension tables.

In the introduction, the application also contains a few spelling rules, an overview the most frequent prepositions and verbs for each grammatical case, and an overview of endings in each case.

Further on, there are declension tables for each gender (masculine animate, masculine inanimate, feminine and neuter) – declensions of generally used model words, or useful (frequent) words with different endings. For each gender, you will find declensions of nouns, adjectives, pronouns and numerals.

At the end, you will find pronouns and numerals that can be inflected, but we do not distinguish between genders, and links to useful online resources where you can find declensions of words that are not in the application, and other information about Czech grammar.

I hope the app will be useful for you! 🙂

PS: If you find any mistakes or have any suggestions, please contact me. Thank you.

Stáhněte si tuto aplikaci na Google play nebo na App Store. Také si můžete koupit PDF verzi.

V této aplikaci najdete přehledné tabulky skloňování.

V úvodu obsahuje aplikace také pár pravopisných pravidel a přehled, po kterých předložkách a slovesech se který pád obvykle používá, a jaké jsou ve kterém pádě koncovky.

Potom najdete pro každý rod (mužský životný, mužský neživotný, ženský a střední) skloňování vzorových nebo užitečných (frekventovaných) slov s různými koncovkami. Pro každý rod najdete skloňování podstatných jmen (substantiv), přídavných jmen (adjektiv), zájmen (prononomin) a číslovek (numeralií).

Na závěr najdete ještě zájmena a číslovky, které lze skloňovat, ale nerozlišujeme u nich rod, a ještě odkazy na užitečné online zdroje, kde najdete skloňování slov, která se v aplikaci nenacházejí, a další informace o české gramatice.

Ať vám aplikace slouží! 🙂

PS: Pokud objevíte chyby, nebo máte návrh na rozšíření, prosím, kontaktujte mě. Děkuji.