Home Other PODCAST: Česká neurčitá a záporná zájmena

PODCAST: Česká neurčitá a záporná zájmena

Czech pronouns change, based on the case their in, i.e. based on their relationship with other word, mostly prepositions or verbs. Find out how to change some of them to speak Czech correctly! (This podcast is in Czech.)

Declensions of the question, indefinite and negative pronouns “who”, “what”, “somebody”, “something”, “nobody” and “nothing” (in Czech: kdo, co, někdo, něco, nikdo, nic). Plus many example sentences.


Česká zájmena se mění podle toho, v jakém jsou pádu, tzn. podle vztahu s jinými slovy, hlavně předložkami a slovesy. Zjistěte, jak některá z nich měnit, abyste mluvili správně česky! (Tento podkast je v češtině.)

Skloňování tázacích, neurčitých a záporných zájmen kdo, co, někdo, něco, nikdo, nic. Navíc spousta příkladových vět.