Home B1 Bez “se” to nejde! aneb Reflexive verbs in Czech 2.

Bez “se” to nejde! aneb Reflexive verbs in Czech 2.

Po úvodu do problematiky zvratných sloves v češtině je tady pokračování – slovesa, která potřebují “se” a vynechat nemůžete. Tahle slovesa mají pouze zvratnou formu, bez se neexistují. Chcete-li se zablýsknout lingvistickými znalostmi (nebo si vyhledat detaily), říká se jim REFLEXIVA TANTUM. Podíváme se na pár nejznámějších…

Having introduced you into the issue of Czech reflexive verbs, here’s a follow-up – verbs that need “se” and you can’t leave it out. These verbs only have the reflexive form, they don’t exist without it. If you want show off with your linguistic knowledge (or look up details), they’re called REFLEXIVA TANTUM. We’ll have a look at some of the most popular…


Sloveso

Anglicky

Příklad

bát se to be afraid / fear
 • Bojím se pavouků.
 • (I’m afraid of spiders.)
 • Neboj se, všechno dobře dopadne.
 • (Don’t worry, everything will turn out well.)
dívat se / podívat se to look / have a look
 • Na co se rád díváš?
 • (What do you like watching?)
 • Podívej, co se to děje?

(Look, what’s happening?)

domnívat se to presume / believe
 • Domnívám se, že má pravdu.
 • (I believe he’s right.)
dotýkat se / dotknout se to touch / offend
 • Nedotýkejte se vystavených exponátů.
 • (Don’t touch the exhibits on display.)
 • Nechci se tě dotknout, ale moc ti to nesluší.
 • (I don’t want to offend you, but it doesn’t suit you much.)
dovídat se / dovědět se to learn / find out
 • Člověk se pořád dovídá něco nového.
 • (One always learns something new.)
 • Od koho ses to dověděl?
 • (Who did you find out from?)
chechtat se / zachechtat se to roar with laughter
 • Chechtali se jako blázni.
 • (They were laughing like crazy.)
 • Už dlouho jsem se tak nezachechtal.
 • (I haven’t laughed like that in ages.)
chlubit se / pochlubit se to show off / boast
 • Chlubí se cizím peřím.
 • (He’s strutting in borrowed plumes.)
 • Tak se pochlub, co sis koupila?
 • (So show us, what did you buy for yourself?)
lekat se / leknout se to get scared / take fright
 • Ona se pořád něčeho leká.
 • (She’s always getting scared by something.)
 • Fuj, to jsem se lekla!
 • (Ugh, I got scared! – You scared me.)
líbit se / zalíbit se to like / appeal
 • Jak se ti tady líbí?
 • (How do you like it here?)
 • Zalíbilo se mi v Praze, nechci bydlet jinde.
 • (I’ve taken to Prague, I don’t want to live elsewhere.)
mračit se / zamračit se to frown
 • Proč se mračíš?
 • (Why are you frowning?)
 • Zamračil se, protože nemohl vyřešit problém.
 • (He scowled because he couldn’t solve a problem.)
napít se to have a drink
 • Napij se vody.
 • (Drink some water.)
narodit se to be born
 • Narodila jsem se v České republice.
 • (I was born in the Czech Republic.)
plížit se / vplížit se to sneak / creep
 • Plížil se potichu, aby nikoho nevzbudil.
 • (He was creeping quietly not to wake anybody up.)
 • Kočka se vplížila do pokoje.
 • (The cat snuck into the room.)
pokoušet se / pokusit se to try / attempt
 • Pokouším se ti dovolat celý den.
 • (I’ve been trying to reach you on the phone all day.)
 • Pokusila se o překonání rekordu.
 • (She attempted to break the record.)
ptát se / zeptat se to ask
 • Ten student se pořád na něco ptá.
 • (The student is always asking something.)
 • Zeptejte se na cestu někoho jiného.
 • (Ask somebody else for directions.)
radovat se / zaradovat se to rejoice / delight
 • Radujeme se z každé maličkosti.
 • (We rejoice at every little thing.)
 • Zaradovala se, když jí to řekli.
 • (She was thrilled when they told her.)
rozhlédnout se / rozhlížet se to look around
 • Rozhlédni se, třeba je někde uvidíš.
 • (Look around, you might see them somewhere.)
 • Rozhlíželi jste se okolo sebe.
 • (You were looking aroung.)
rozplynout se / rozplývat se to vanish / disappear
 • Mlha už se rozplynula.
 • (Fog has dispersed.)
 • Nad čím se tak rozplýváš?
 • (What are you raving about?)
smát se / zasmát se to laugh
 • Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.
 • (Who laughs last, laughs best.)
 • Všichni jsme se tomu zasmáli.
 • (We all laughed at that.)
snažit se / vynasnažit se to try (hard) / endeavour
 • Snažím se vždycky chodit včas.
 • (I always try to be on time.)
 • Vynasnažím se to udělat co nejdřív.
 • (I’ll do my best to do it asap.)
spokojit se to content / settle for
 • Spokojí se s málem.
 • (S/he contents / makes do with little.)
starat se / postarat se to take care of / manage
 • Nestarej se o to.
 • (Don’t worry about that.)
 • Postaráš se o mého psa, prosím?
 • (Will you take care of my dog, please?)
stmívat se / setmít se to get dark
 • Už se stmívá, musím jít.
 • (It’s getting dark, I have to go.)
 • Seděli tam dál, i když už se setmělo.
 • (They kept sitting there, although it had got dark.)
stydět se / zastydět se to be ashamed
 • Nemusíš se stydět.
 • (You don’t have to be ashamed.)
 • Zrudnul, protože se zastyděl.
 • (He turned red because he felt ashamed.)
šklebit se / zašklebit se to make a face / grin
 • Šklebil se na dítě, aby ho rozesmál.
 • (He was making faces at the child to make him/her laugh.)
 • Kousl do citrónu a zašklebil se.
 • (He bit into a lemon and grimaced.)
toulat se / zatoulat se to wander / get lost
 • Kde se touláš? Měla jsem o tebe strach.
 • (Where have you been (wandering)? I’ve been worried about you.)
 • Zatoulala se nám kočka.
 • (Our cat’s got lost.)
tvářit se / zatvářit se to look / appear
 • Tvářil se rozpačitě.
 • (He looked perplexed.)
 • Zatvářila se vážně.
 • (She put on a serious expression.)
týkat se to concern / refer
 • Čeho se to týká?
 • (What does it concern?)
uklánět se / uklonit se to bow
 • Herci se po představení ukláněli.
 • (Actors were bowing after the performance.)
 • Nezapomeň se uklonit.
 • (Don’t forget to bow.)
usmívat se / usmát se to smile
 • Šťastně se usmívali.
 • (They were smiling blissfully.)
 • Usměj se!
 • (Smile!)
vyhýbat se / vyhnout se to avoid / sidestep
 • Nemůžeš se jí pořád vyhýbat.
 • (You can’t keep avoiding her.)
 • Chci se vyhnout nepříjemnostem.
 • (I want to avoid trouble.)
vyklánět se / vyklonit se to lean out
 • Nevyklánějte se za jízdy z oken.
 • (Don’t lean out of the windows during the drive.)
 • Vyklonil se, aby viděl, kdo zvoní u dveří.
 • (He leant out in order to see who’s ringing the doorbell.)
vysmrkat se to blow one’s nose
 • Vysmrkej se, nepopotahuj pořád!
 • (Blow your nose, don’t keep snuffling!)
vztahovat se to apply / relate
 • Ten zákaz se vztahuje na všechny.
 • (The ban applies to everybody.)
vztekat se to be angry / rage
 • Nevztekej se, pomůžu ti!
 • (Don’t be angry, I’ll help you!)
vžít se to put oneself into sb’s shoes
 • Vžij se do mé situace!
 • (Put yourself in my shoes!)
zabývat se to interest / engage in
 • Naše agentura se zabývá marketingem.
 • (Our agency does marketing.)
začíst se to immerse in reading
 • Začetl se do knihy a nevnímal čas.
 • (He immersed himself in a book and lost track of time.)
zadívat se to fix one’s eyes / look
 • Zadívala se do dálky, jako bych tam nebyl.
 • (She looked into the distance, as if I hadn’t been there.)
zaposlouchat se to become absorbed in listening
 • Zaposlouchala se do symfonie.
 • (She became absorbed in a symphony.)
zasnít se to lose oneself in day dreaming
 • Promiň, trochu jsem se zasnila.
 • (I’m sorry, I kind of fell into a reverie.)
zdát se to dream / seem / appear
 • Zdá se, že bude pršet.
 • (It seems it’s going to rain.)
 • O čem se ti zdálo?
 • (What were you dreaming about?)

V dalším díle se podíváme na slovesa, která potřebují “si”. Zapomněla jsem na nějaká slovesa se “se”, která jste se naučili a považujete je za důležitá? Prosím, dejte mi vědět!

In the next part, we’ll have a look at the verbs that need “si”. Have I forgotten some verbs with “se” that you have learned and find important? Please, let me know!


Zdroje / Sources